Do pobrania

Załączniki do umów cywilno-prawnych

Klauzula informacyjna do umowy IITD
Wniosek w sprawie zawarcia umowy o dzieło
Wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia
Umowa o dzieło 50% pracownik
Umowa o dzieło 50% obcy
Umowa o dzieło 20% pracownik
Umowa o dzieło 20% obcy
Umowa zlecenie
Rachunek do umowy o dzieło
Rachunek do umowy zlecenia
Wniosek o likwidację środków trwałych, WNiP oraz składników niskocennych
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wykonaniu czynności podlegających prawu autorskiemu

 

  Kwestionariusze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Kwestionariusz osobowy dla pracownika
Oświadczenie PIT-2

Oświadczenie PIT-2 należy złożyć przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2019 r. – tylko wtedy możliwe będzie dokonywanie pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy o 46,33 zł miesięcznie w 2019 r.

Składając PIT-2 pracownik oświadcza w nim, że nie osiąga dochodów, które są pomniejszane o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, m.in. dochodów z tytułu:
– emerytury lub renty;
– członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
– świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
– z działalności gospodarczej;
– z najmu lub dzierżawy.

Jeśli sytuacja pracownika ulega zmianie i zaczyna osiągać dochód z jednego z w/w powodów, powinien o tym fakcie poinformować pracodawcę.