Centrum Medyczne IITD PAN
×nzoz_rodo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CM_Logo

CM - 13 marzec 2020 komunikat

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu jest jednostką utworzoną, nadzorowaną i prowadzoną przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Instytutu działa od 2005 roku. W jego skład wchodzi Ośrodek Terapii Fagowej i Laboratorium Immunologii Tkankowej.
Centrum powstało z przekształcenia (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN w przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, którym jest Instytut - wpisany jest przez Wojewodę Dolnośląskiego do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą pod numerem 000000002202.


W Centrum wykonywana jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Do zadań Centrum należy w szczególności należy prowadzenie działalności leczniczej (także w porozumieniu z innymi podmiotami leczniczymi) związanej z badaniami prowadzonymi w Instytucie, a zwłaszcza wykorzystywanie wyników badań podstawowych do opracowywania nowych metod profilaktyki, metod diagnostyczno-prognostycznych, nowych strategii leczniczych i nowych czynników leczniczych. Komórki Centrum biorą udział w kształceniu podyplomowym osób wykonujących zawód medyczny organizowanym przez Instytut w zakresie zgodnym z profilem prowadzonej działalności.


Aktualnie w skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Laboratorium Immunologii Tkankowej (ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław),
  2. Ośrodek Terapii Fagowej (ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław),
  3. Filia Ośrodka Terapii Fagowej w Krakowie (ul. Konecznego 2/4U, 31-216 Kraków),
  4. Filia Ośrodka Terapii Fagowej w Częstochowie (ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa).


Laboratorium Immunologii Tkankowej wykonuje badania diagnostyczne z zakresu diagnostyki transplantacyjnej u dawców i biorców przeszczepów, badań związanych z monitorowaniem i oceną stanu immunologicznego pacjentów oraz diagnostyki immunogenetycznego podłoża chorób związanych z zaburzeniami funkcji układu odpornościowego.

Ośrodek Terapii Fagowej i jego file zajmują się prowadzeniem eksperymentalnej terapii fagowej w oparciu o przygotowane w Instytucie preparaty fagowe.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.

Kontakt

Centrum Medyczne
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław


Tel. (centrala):
71 337 11 72
Faks: 71 337 13 82
E-mail: cm@iitd.pan.wroc.pl
Strona internetowa Centrum: www.iitd.pan.wroc.pl/pl/NZOZ


Kierownik Centrum Medycznego:

dr hab. n. med. Ryszard Międzybrodzki
Tel.: 71 370 99 79
E-mail: ryszard.miedzybrodzki@hirszfeld.pl


Zastępca Kierownika Centrum ds. Medycznych
prof. dr hab. med. Irena Frydecka
Tel.: 071 337 11 72
E-mail: irena.frydecka@umed.wroc.pl