Instrukcje dla Autorów – Regulamin ogłaszania prac

Regulamin ogłaszania prac

 

1. „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” publikują prace przeglądowe w języku polskim i angielskim oraz prace oryginalne w języku angielskim z dziedziny medycyny doświadczalnej i nauk pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem immunologii, onkologii, biologii komórki, mikrobiologii i genetyki. Prace przeglądowe powinny mieć charakter krytycznego przeglądu osiągnięć z danej dziedziny. Artykuły nadsyłane do publikacji nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej lub elektronicznej, zarówno w części jak i w całości. Prace zakwalifikowane do druku stają się własnością „Postępów Higieny i Medycyny Doświadczalnej”, do których prawa ma Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

2. Artykuły publikowane są w formie elektronicznej na stronie www.phmd.pl Prace umieszczane są na stronie niezwłocznie po zaakceptowaniu do druku. Warunkiem publikacji jest wniesienie opłaty na konto wydawcy (płatne po akceptacji pracy do druku). Opłata za pracę wynosi 1100 zł + VAT. W przypadku publikacji angielskojęzycznych prace podlegają weryfikacji językowej wiążącej się z dodatkową opłatą.

3. Prace przedkładane do publikacji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres phmd@iitd.pan.wroc.pl. Pracę można również dostarczyć na płytach CD lub DVD albo nośniku USB na adres redakcji. Przesłane nośniki nie będą zwracane. Dopuszczalne formaty plików:

a) dla tekstu: dowolna wersja edytora Microsoft Word (doc, docx), rich text format (rtf);
b) dla rycin: pliki w formacie PDF (preferowany), JPG lub TIF. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej jakości ryciny.

Autor powinien dostarczyć całość materiału w wersji elektronicznej. Do pracy należy dołączyć wypełnione przez autora przedkładającego pracę do druku (formularz A w formacie DOC lub PDF) oraz przez wszystkich pozostałych autorów druki oświadczeń (formularz B w formacie DOC lub PDF) zawierające:

a) dane teleadresowe autora przedkładającego pracę do druku (adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu);
b) oświadczenie, że praca nie była dotychczas publikowana;
c) oświadczenie o konflikcie interesów;
d) numer zgody odpowiedniej komisji etycznej (jeżeli charakter pracy takiej zgody wymagał);
e) akceptację druku pracy przez kierownika zakładu, instytutu lub kliniki (w przypadku autorów niebędących samodzielnymi pracownikami naukowymi);
f) nazwiska i afiliacje trzech sugerowanych recenzentów; recenzent nie może być współautorem publikacji, ani mieć afiliacji w jednostce autora.

Zaistnienie konfliktu interesów nie wpływa na akceptację pracy do druku. Zostanie jednak zaznaczone w publikowanym tekście.

Data otrzymania kompletnych materiałów składających się na pracę jest uważana za datę wpłynięcia pracy do redakcji, o czym zawiadamiany jest autor. Każda praca jest recenzowana przez kolegium redakcyjne oraz niezależnych recenzentów powołanych przez redakcję.

4. Poszczególne elementy pracy powinny być umieszczone w następującej kolejności:

4.1. Praca przeglądowa (w języku polskim lub angielskim):

a) tytuł pracy w języku polskim i angielskim;
b) imię i nazwisko autora lub autorów (maksymalnie 4 autorów);
c) nazwy instytucji, z których praca pochodzi, adres autora odpowiedzialnego za korespondencję powinien być dokładnym adresem pocztowym oraz zawierać adres e-mailowy;
d) streszczenie pracy (od 200 do 250 słów);
e) słowa kluczowe;
f) spis skrótów i inne informacje (jeżeli zachodzi taka potrzeba);
g) zasadnicza treść pracy, podzielona na części odpowiedniej wielkości;
h) spis piśmiennictwa (do 120 pozycji);
i) praca przeglądowa w języku polskim musi zawierać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim.

4.2. Praca oryginalna (w języku angielskim):

a) tytuł pracy w języku polskim i angielskim;
b) imię i nazwisko autora lub autorów;
c) przy nazwiskach autorów określenie wkładu zgodnie z kodem: A – projekt badań, B – wykonanie badań, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych, E – przygotowanie manuskryptu, F – przegląd piśmiennictwa, G – finansowanie badań;
d) nazwy instytucji, z których praca pochodzi, adres autora odpowiedzialnego za korespondencję powinien być dokładnym adresem pocztowym oraz zawierać adres e-mail;
e) streszczenie pracy (od 200 do 250 słów) z podziałem na części: wstęp, materiały i metody, wyniki, dyskusja;
f) słowa kluczowe;
g) spis skrótów i inne informacje (jeżeli zachodzi taka potrzeba);
h) zasadnicza treść pracy, podzielona na części: wstęp, materiały i metody, wyniki, dyskusja, podziękowania, spis piśmiennictwa (do 60 pozycji).

W tekście pracy należy zaznaczyć miejsca umieszczenia tabel i rycin.

Tabele, ponumerowane liczbami arabskimi, zaopatrzone w tytuły należy wykonać w oddzielnych plikach.

Rysunki, wykresy, fotografie (mogą być kolorowe) należy numerować jako ryciny i dołączyć do pracy w oddzielnych plikach. Opis rycin należy wykonać w odrębnym pliku. Jakość wykonania rycin powinna zapewnić czytelność po publikacji.

Jeżeli materiał ilustracyjny jest przedrukowywany z innych prac należy uzyskać zgodę na przedruk danej redakcji i dostarczyć naszej redakcji.

5. Sposób cytowania: odnośniki w tekście do spisu piśmiennictwa zaznacza się liczbami porządkowymi ujętymi w nawiasy kwadratowe. Piśmiennictwo (wyłącznie pozycje cytowane w tekście i nie mające charakteru podręczników) powinno być ułożone zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Spis piśmiennictwa należy przedstawić w następujący sposób:

a) artykuł z czasopisma: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (wg „Index Medicus”), rok; tom: strona początkowa i końcowa np.: [1] Kilby J.M., Eron J.J.: Novel therapies based on mechanisms of HIV-1 cell entry. N. Engl. J. Med., 2003; 348: 2228-2238;
b) rozdział w książce: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł pracy, tytuł książki, nazwiska i pierwsze litery imion redaktorów, nazwa i siedziba wydawnictwa, rok wydania, strona początkowa i końcowa pracy np.: [2] Rima B.K.: Mumps virus. W: Encyclopedia of Virology, t.2, red.: R.G. Webster, A. Granoff. Academic Press, London 1994, 876-883;
c) książka: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł książki, nazwa i siedziba wydawnictwa, rok wydania np.: [3] Fuller G.M., Shields D.: Podstawy molekularne biologii komórki. Aspekty medyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000;
d) źródła internetowe: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł opracowania, adres internetowy, data przejrzenia pliku. W przypadku anonimowego opracowania należy podać nazwę strony, adres internetowy i datę przejrzenia pliku np.: [4] Methicillin resistant Staphylococcus aureus. http://www.cdc.gov/ncidod/hip/Aresist/mrsafaq.htm (12.10.2003).

6. Autorzy otrzymują korektę drukarską i obowiązani są ją odesłać w ciągu trzech dni od daty jej otrzymania.

7. Autorzy mogą zamówić wykonanie nadbitek z prac opublikowanych w tomach 58 i następnych. Przy dużej liczbie zamówionych nadbitek (od 500 szt.) koszt druku będzie w każdym przypadku ustalany indywidualnie. Mniejsza liczba nadbitek będzie wykonywana metodą powielania laserowego w cenie uzależnionej od liczby stron z drukiem czarnym (1 zł za stronę) i kolorowym (4 zł za stronę).

8. Adres redakcji:

Redakcja „Postępów Higieny i Medycyny Doświadczalnej”
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
ul. R.Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel.: 71-3709946
e-mail: phmd@iitd.pan.wroc.pl