POIR.04.01.04-00-0126/16

IR_logo

Numer naboru: POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17

Tytuł projektu: Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie
Akronim: BINWIT

Nazwa beneficjenta:
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU

Okres realizacji projektu:
01.08.2018 – 31.07.2021Streszczenie projektu:

Celem projektu jest digitalizacja unikalnych zasobów naukowych IITD PAN oraz utworzenie platformy BINWIT, której wdrożenie umożliwi cyfrowe udostępnienie informacji o kolekcji bakteriofagów, ich sekwencji nukleotydowej oraz informacji o biologii komórek macierzystych o przełomowym znaczeniu dla zidentyfikowanej grupy interesariuszy. Projekt BINWIT został podzielony na 3 komplementarne, równolegle prowadzone zadania merytoryczne, których pełna realizacja pozwoli na zdigitalizowanie, zabezpieczenie i udostępnienie w wystandaryzowanej formie unikalnych wyników i danych badawczych uzyskanych przez wiodące zespoły naukowe IITD PAN:

Zad.1 Przygotowanie i digitalizacja unikalnych zasobów naukowych IITD PAN

Zad.2 Utworzenie zintegrowanej platformy wyszukiwania i udostępniania zasobów naukowych BINWIT oraz migracja do systemu KRONIK@
Zad.3 Działania informacyjno-promocyjne.

Odbiorcami projektu są:

  • Lekarze specjaliści medycyny regeneracyjnej, transplantacyjnej, estetycznej oraz lekarze zajmujący się się leczeniem zakażeń wywołanych przez antybiotykooporne bakterie.
  • Naukowcy i wykładowcy instytutów naukowych oraz badawczych i uniwersytetów medycznych
  • Studenci uczelni medycznych ,studenci kierunków związanych z mikrobiologią i biotechnologią (Life science)
  • Ponadśrodowiskowa grupa odbiorców poszukująca informacji naukowych o innowacyjnych terapiach (pacjenci z opornymi na antybiotykoterapię zakażeniami bakteryjnymi, pacjenci medycyny regeneracyjnej i estetycznej

Efektem projektu będzie powstanie pierwszej w Polsce bazy danych źródłowych o mezenchymalnych komórkach macierzystych i bakteriofagach terapeutycznych. Liczba udostępnianych zasobów naukowych w postaci plików to ok. 9000. Liczba ta obejmuje dane obrazowe, w tym obrazy obiektów o rozmiarach w zakresie nm, opisy do obrazów i analiz, informacje o sekwencjach nukleotydowych. Przedmiotowy projekt przyniesie również znaczne rezultaty dla rozwoju firm z szeroko pojętej branży medycznej i weterynaryjnej, zdrowia publicznego, farmacji czy żywnościowych co z kolei wpłynie pozytywnie na progres rodzimej gospodarki.