INNOMED/I/1 /NCBR/2014

innomed_m

 


Projekt:
INNOMED/I/1 /NCBR/2014

Tytuł: Opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R metody podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych razem z mezenchymalnymi komórkami podścieliska jako elementem osłonowym i (2) zabijających białaczkę

Akronim: CellsTherapy


Termin realizacji:
01.01.2014- 31.12.2016


Streszczenie:
Celem projektu jest opracowanie w trakcie zaawansowanych badań przemysłowych w komórek zabijających komórki nowotworowe oraz stanowiących element i prac rozwojowych innowacyjnej skali świata metody podawania do kości krwiotwórczych, osłonowy komórek macierzystych mezenchymalnych. Przeprowadzona przez Konsorcjum analiza wskazuje, że efektem projektu będzie pierwsza taka metoda na świecie. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe w składzie: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk (LIDER) 2. Cells Therapy - Terapia Komórkowa Sp. z o.o. – członek Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. 3. Dolnośląskie Centrum Transplatacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku.

Projekt należy do obszaru lecznicze i wyroby uwzględnieniem zastosowania w onkologii.

 

Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.