POIR.04.01.01-00-0010/19-00

IR_logo

Projekt POIR.04.01.01-00-0010/19-00, tytuł projektu: Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji

w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Konkurs 1/4.1.1/2019 - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych” Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

czas realizacji projektu: 01.10.2019-30.03.2021

konsorcjum realizujące:

SatRevolution S.A.Lider

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej oraz Laboratorium Immunologii Rozrodu

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie tzw. bio-nanosatelity typu CubeSat do prowadzenia badań wpływu mikrograwitacji i promieniowania kosmicznego na właściwości żywych próbek biologicznych i określenia w sposób metrologiczny ich potencjału życiowego pod kątem degradacji, lekoodporności, czy oddziaływania zróżnicowanych substancji bio-chemicznych. Krytycznym elementem bio-nanosatelity będzie tzw. lab-payload, zawierający zminiaturyzowane i uniwersalne laboratorium zintegrowane, wytworzone w oparciu o wykorzystanie technik mikrosystemów analitycznych wchodzących w zakres tematyczny urządzeń lab-on-chip. Laboratorium, o którym tu mowa, pozwoli na wykreowanie odpowiedniego środowiska dla życia (optymalna temperatura, oświetlenie, przepływ gazów/cieczy, etc.) i prowadzenia długoterminowych badań wybranych próbek bio-medycznych w przestrzeni kosmicznej – komórek nowotworowych, limfocytów oraz grzybów. Zastosowana tu zostanie kompleksowa parametryzacja metrologiczna funkcji życiowych próbek bio-medycznych, co pozwoli na dokonanie pełnowartościowej analizy jakościowej oraz ilościowej zachowań mikroobiektów i ich ocenę morfometryczną, np. podziałów komórkowych, aktywności migracyjnej (ruchliwość, taksje, charakter ruchu), czy degradacji (zmiana kształtu, rozmiaru komórek). W tym celu wykorzystana zostanie informatyczna analiza danych, uzyskiwanych na podstawie akwizycji obrazów próbek bio-medycznych w układzie detekcji optycznej lab-payload. W ramach prac, przeprowadzony zostanie długoczasowy (ok. 2 tygodnie) bio-medyczny test kosmiczny związany z umieszczeniem bio-nanosatelity na niskiej orbicie okołoziemskiej (Low-Earth-Orbit - LEO) i równolegle – test referencyjny na Ziemi.

Planowane efekty:

Wyniki badań zostaną wykorzystane do opracowania uniwersalnego bio-nanosatelity umożliwiającego prowadzenie zróżnicowanych, dekretowanych przez odbiorcę badań. Rozwiązaniem tym mogą być zainteresowane firmy działające w obszarze przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego, medycznego.

wartość projektu: 3 968 600,87 PLN

dofinansowanie: 

  1. SatRevolution: 1 158 924,39 PLN
  2. PWr: 800 002,74 PLN
  3. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: 599 570,39 PLN
  4. UPWr: 400 522,24 PLN
  5. IITD PAN: 719 850,00 PLN