Statut Studenckiego Koła Naukowego

Rozdział I. Postanowienia ogólne
 

 1. Koło naukowe działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę „Studenckie Koło Naukowe IITD” (SKN IITD).
 2. Siedziba: Studenckie Koło Naukowe mieści się przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, ul. R. Weigla 12 53-114 Wrocław.
 3. Działalność Koła Naukowego oparta jest na zadeklarowanej, bezinteresownej aktywności jego członków.
 4. Działalność Studenckiego Koła Naukowe reguluje Statut SKN, a nadzór sprawuje wybrany zarząd i opiekun ze strony Instytutu.


Rozdział II.

Cele i zadania SKN

 1. Rozwijanie zainteresowań naukowych członków Koła w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych (biomedycznych), w szczególności w dziedzinie immunologii i terapii doświadczalnej;
 2. Udział członków Koła w bieżących pracach badawczych w jednostkach organizacyjnych Instytutu pod kierownictwem (opieką) pracownika naukowego tej jednostki;
 3. Zapoznawanie się z aktualnym stanem wiedzy w wybranej dziedzinie, czy też zagadnieniu (temacie badawczym) poprzez wykorzystanie zasobów biblioteki oraz innych dostępnych w Instytucie źródeł informacji oraz poprzez konsultacje;
 4. Udział w życiu naukowym Instytutu przez aktywne uczestniczenie w wykładach, seminariach, konferencjach, sympozjach i in.
 5. Zapoznanie się z obowiązującymi w Instytucie zasadami dotyczących:
  • programowania badań naukowych,
  • etyki badań naukowych,
  • udziale w pracach zespołowych,
  • prowadzenie dokumentacji naukowej do prezentacji (wykłady, seminaria, komunikaty zjazdowe),
  • opracowanie prac oryginalnych i artykułów przeglądowych,
  • obowiązującymi w Instytucie zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.


Rozdział III.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego

 1. Członkami SKN mogą być studenci, uczniowie szkół średnich, którzy spełniają następujące warunki:
  1. uzyskają zgodę pracownika naukowego, upoważnionego przez kierownika jednostki organizacyjnej na uczestniczenie w bieżącej pracy (-ach) wykonywanych w danej jednostce organizacyjnej,
  2. akceptuje i aktywnie realizować będzie cele i zadania określone w Statucie,
  3. odbędzie obowiązujące w Instytucie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Członek SKN ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz koła,
  2. uczestniczyć w zebraniach, sympozjach, konferencjach i innych formach działalności SKN,
  3. składać wnioski, opinie, postulaty we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania SKN,
  4. uzyskiwać od władz SKN informacje na temat jego działalności oraz uzasadnienia podejmowanych decyzji,
  5. korzystać z rad i konsultacji naukowych oraz korzystać z urządzeń, a także czasopism i księgozbioru będących w dyspozycji Instytutu.
 3. Członek SKN zobowiązany jest:
  1. uczestniczyć aktywnie w pracach i realizacji celów SKN,
  2. przestrzegać statutu oraz uchwał władz SKN,
  3. dbać o dobre imię IITD, przyczyniając się do wzrostu jego roli i znaczenia.
 4. Ustanie członkostwa następuje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w pracach SKN lub nieprzestrzegania podanych w Statucie SKN zasad.


Rozdział IV.

Władze Studenckiego Koła Naukowego

 1. Władzami SKN są walne zgromadzenie i zarząd SKN. Zarząd składa się z prezesa i dwóch wiceprezesów oraz sekretarza.
 2. Kadencja zarządu trwa rok. Cały zarząd lub poszczególnych członków zarządu można odwołać przed upływem kadencji na nadzwyczajnym zebraniu większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków SKN, w głosowaniu jawnym. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd na wniosek przynajmniej połowy członków SKN. Każdy członek ma prawo złożyć wniosek o odwołanie zarządu.
 3. Członkowie zarządu SKN wybierani przez walne zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków SKN. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch kandydatów do zarządu, przeprowadza się wybór między kandydatami w trybie jawnym. Wybór prezesa dokonuje zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborze.
 4. Uchwała zarządu zapadają większością głosów.
 5. Zebranie walne jest zwoływane jest raz na semestr jako zebranie sprawozdawcze, zaś po wygaśnięciu kadencji zarządu jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Nadzwyczajne zebranie zwołuje się na wniosek zarządu lub co najmniej połowy członków SKN.
 6. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos członków zarządu SKN. Wybory i uchwały są ważne wówczas, gdy w zebraniu co najmniej połowa członków SKN.


Rozdział V.

Zmiany statutu i rozwiązanie SKN

 1. Wszelkich zmian w niniejszym statucie może dokonać tylko walne zgromadzenie w trybie uchwały, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków SKN.