Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Immunologii Rozrodu
kierownik Anna Chełmońska-Soyta, prof. dr hab.
Pracownicy naukowi
Agnieszka Chrobak, dr inż.
Anna Sławek, dr inż.
Pracownicy techniczni
Paulina Kubik, mgr
Doktoranci
Anna Kędzierska, mgr inż.
Daria Lorek, mgr
Katarzyna Skulska, mgr inż.
Informacje

Temat przewodni:
Badanie mechanizmów immunologicznych towarzyszących procesom rozrodu  w warunkach fizjologicznych i patologicznych

Tematy szczegółowe:

Badanie mechanizmów immunologicznych towarzyszących procesom rozrodu  w warunkach fizjologicznych i patologicznych u ludzi oraz w modelu mysim:

 • Badanie wczesnych poronień u kobiet
 • Wczesne sygnały zarodkowe w przedimplantacyjnym okresie ciąży u myszy
 • Badanie ciąży zagrożonej poronieniem na modelu mysim
 • Badanie ciąży prawidłowej na modelu mysim
 • Badanie ciąży urojonej na modelu mysim

Etiopatogeneza endometriozy:

 • Badanie roli komórek endometrium warstwy podstawnej oraz obwodowych limfocytów T i B w etiopatogenezie endometriozy
 • Opracowanie protokołu postepowania EndoEnd chroniącego płodność i zwiększającego komfort życia młodych kobiet z endometriozą
 • Opracowanie testu nieinwazyjnego postępowania diagnostycznego endometriozy

Aktualnie realizowane projekty:

 1. ,,Wieloparametryczna charakterystyka kontroli homeostazy nabłonka układu rozrodczego przez komórki T gamma-delta z uwzględnieniem wysokorozdzielczej mikroskopii przyżyciowej”, Grant NCN (2015-2020), kierownik projektu dr Grzegorz Chodaczek, projekt realizowany we współpracy z EIT+
 2. ,,Udział receptora TLR9 limfocytu B w regulacji tolerancji immunologicznej w ciąży” Grant NCN Preludium (2018-2021), kierownik projektu mgr Daria Lorek
 3. „Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji”. Grant NCBiR (2019- 2021)
 4. „Znaczenie IL-35 oraz jej polimorfizmów w ciąży a ryzyko poronienia”. Grant NCN Sonata (2020-2023) – kierownik projektu dr inż. Anna Sławek


Projekty zrealizowane:

 1. „Tregitopy- nowe cząsteczki immunoregulatorowe w mysim modelu ciąży zagrożonej poronieniem”  Projekt NCN Preludium (2015-2019) – kierownik projektu mgr Anna Kędzierska
 2. ,,Stres i funkcje reprodukcyjne kobiet. Wpływ stresu matki na skład mleka oraz temperament niemowlęcia i jego wybrane cechy biologiczne Projekt NCN (2016 – 2018), kierownik projektu dr Anna Ziomkiewicz-Wichary (Zakład Antropologii)
 3. Zbadanie frekwencji limfocytów B regulatorowych produkujących IL-35 (Breg35) u myszy w ciąży prawidłowej i zagrożonej poronieniem”projekt finansowany w ramach KNOW (2017-2018), kierownik projektu dr inż. Anna Sławek
 4. ,,Ekspresja genów receptorów TLR i cząsteczek kostymulacyjnych w obwodowych komórkach prezentujących antygen u myszy w ciąży prawidłowej i zagrożonej poronieniem” projekt finansowany w ramach KNOW (2016-2017), kierownik projektu prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta

 

Metody/techniki badawcze:

 • Oznaczanie i immunofenotypowanie komórek za pomocą wieloparametrycznej cytometrii przepływowej (antygeny zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe, antygeny w płynach)
 • Sortowanie komórek (metodami magnetycznymi i cytometrycznymi)
 • Oznaczanie poziomu substancji biologicznych metodą ELISA
 • Ocena ekspresji białek metodą western-blotting
 • Ocena cyklu płciowego myszy (wymazy cytologiczne)
 • Sterowanie cyklem reprodukcyjnym myszy
 • Hodowla  i ocena zarodków w przedimplantacyjnym okresie ich rozwoju  (myszy, bydło)
 • Transplantacja zarodków myszy metodą bezkrwawą
 • Izolacja i hodowla pierwotna komórek ludzkiego endometrium
 • Izolacja i hodowla komórek macierzystych
 • Hodowla linii pierwotnych i ustalonych
 • Techniki biologii molekularnej i oceny ekspresji genów: PCR i Real-Time PCR